{သင္႐ွာလိုေသာစာလံုးကို ႏိုပ္လိုက္ပါ}

က

ကေဍာဟ္

ခခြင္

ဂေဖါဟ္

ဃဖါေဍာဟ္

စ၀င္ဍင္

ဆ႓ါင္႓ံင္

ဇေထံဖါ

စ်

စ်ေမ၀္ထ၀့္

ဋခင္းထ၀့္

ဌခါခႜၚ

ဍကါင္းဟွင္

ဎထီ့ယွဴး

ဏဖါေဍာဟ္

တအူးပုဒ္

ထခ္ုမါင့္

ဒဏၚသၚ

ဓခႜဳဂ္လင္္

နေဖါဟ္

တအူးပုဒ္

ဖေဖါဟ္ကါင္

ဗလင္သၚ

ဘကုဂ္ဆုဂ္

ယအင္ထင့္

ရကါင္းကံင္း

လေဖါဟ္

႒ဖါေဍာဟ္

ဟွ

ဟွ

ဃွ

ဃွ

လိက္ဖႜံဳထူ႔လီယို၀္ အင္းတါင္လင္ထ၀ယ္ေ၀့ လိက္ေမါ၀္.ဖႜံဳးသိုင့္ဆီးဃွဴ႕ဖႜံဳးဏွ္လွ္။ ဆု္သိုင့္ဆီးဃွဴ႕ဖႜံဳးဏွ္ မြဲါေ၀့ဍးအု္ဖင့္ေခါဟ္ယို၀္သို၀္လွ္။

Advertisements

One response to “{သင္႐ွာလိုေသာစာလံုးကို ႏိုပ္လိုက္ပါ}

  1. သုင္းမုက္သာလုိင္…ဟွယ့္စါင္းေယာ၀္႓း pwo karen myanmar english online Dictionary ယုိ၀္ေဆ၀္ၟ။ ဍးထါင္႓း ဖႜံဳေဖါဟ္ဆု္ေကႜစိုဒ္ အွ္ေ႓့ယုိ၀္သို၀္..သာမုက္ဆုိင္႓း ေဍာဟ္ေဍာဟ္ေလံလွ္။ လု္ယာ့လု္ယာ့ ဟွဳင္ၟခုိင့္ ထင္းထ၀့္ကဲ႓းလာဆာ္…။ယွဴးမုက္လာဆာ္ကို၀္ဟွာေဍ…။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s