က

က(န) – တစ္။ အကၡရာတို႔တြင္အစဆံုးျဖစ္ေသာအကၡရာျဖစ္သည္။

  • The first letter out of the 36 Plone alphabets
  • (လိက္ေမါ၀္.ဖႜဳံးသိုင့္ဆီ့ဃွဴ႕ဖႜဳံးဖိုင္ဏွ္မြဲာလိက္ဖႜဳံးလွ္အု္ခင္းထၚထုက္လု္ဖႜဳံးဏွ္လ္ွ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s