ကု္

ကု္။ (ႀကိ) – ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္။ award

 • အၥာဖါေဍာဟ္ကု္လၜလင္ေ၀့ဍးလ်ာ.သာ္ လ္ုအု္ထီအု္ဖႜာဲသီးလ္ုဖးဏွ္လွ္။

ကု္က်း။ (လု္ဖိုင့္လ္ုဆာ.) (ႀကိ ၊ ၀ိ) – တႀကိမ္တခါ။ on an occasion

ကု္က်းကု္ဆာ။ (ႀကိ ၊ ၀ိ) – တခါတရံ။ occassionally

ကု္က်း။ (ဖီ့ကု္က်း) – (န) – ေတာစုန္းမ ၊ ၾကက္တေစၦ။ witch

 • ယု္ဟွိဳင့္စို၀္႓းဖီ့ကု္က်းဟွင္းအီးလု္ေခါဟ္လံင္ပု္ယိုင့္ေခါဟ္ဍာအို၀္လွ္။

ကု္က်း။ (႓ြယ္ကု္က်း) (န) – ႐ံုးပေဒသီး။ lady’s finger fruit

ကု္က်၀္ဍ၀္။ (န ၊ ၀ိ) – ေသသပ္လွပေသာ။ beautiful

ကု္က်ာ္ကု္က်ာ္။ – ဘုရားဘုရား။ (အာေမဍိတ္) (exclamation) God!

ကု္စယ္။ (န) – မ်က္ႏွာေခ်၊ ေပါင္ဒါမွဳန္႔၊ နံသာမွဳန္႔။ talcum powder

ကု္စယ္ (မာဏါကု္စယ္)(န) – က်ဇုပင္၊ က်ဇုသီး။ a kind of bitter fruit eaten as vegetable

 • ကု္စယ္သးဏွ္ မြဲာေ၀့ဍးမာဏါသးလ္ုမိင္ေဆ၀္.လွ္။

ကု္စံင္းဃွင္.။(လု္စံင္းဃွင္.)(ႀကိ) – တေနရာတည္း။ the same place

ကု္စင္။ကု္က်င္(ႀကိ) – ျပန္စင္သည္။ splash back

 • စ၀္အြာဖါလင္သိင္းမူ.ေဍကြာခါ သိင္းမူ.ကါင္ကု္စင္ထါင္ေ၀့အု္ခင္းဏွ္ေဆ၀္.လွ္။
 • ေမာင္ျဖဴပုဆိန္ျဖင့္ထင္းေပါက္ခြဲေနစဥ္ထင္းစသည္ေမာင္ျဖဴေျခေထာက္ကိုျပန္စင္သည္။

ကု္စီ(ႀကိ) – ႐ိုးတိုးရြတျဖစ္သည္။ (ျမဴးရြင္သည္) to get excited

ကု္ဆာ.(န) – အ႐ွင္၊ သခင္။ master; owner

ကု္ဆီ့။(လု္ဆီ့)(န) – တဆယ္။ ten

ကု္ဆင့္။(ကၧင့္)(န) – ဆင္။ elephant

ကု္ဆင့္ထီ.။(ကု္ဆင့္ဖါ့ထီ.)(န) – ဆင္ေျပာင္ႀကီး။ male elephant

ကု္ဆင့္ေမါ၀္.။(န) – ဆင္မ။ female elephant

ကု္ဆင့္႓ါင္းဏါ့။(န) – ဟိုင္းဆင္။ tuskless elephant

ကု္ဆင့္ထီ့။(န) – ေရဆင္။ water spout

ကု္ဆိင့္။(န) – ေမ်ာက္ေလေပြ။ a kind of small monkey

ကု္ဆံင့္။(န၊ ၀ိ) – ေဆာင့္သည္။(တုန္ခါေသာ) bumping

 • ဖိုင္သာဍံင္ခႜင့္အု္ေခါဟ္စံင္ လါင္းကု္ဆံင့္ေ၀့ေဆ၀္.လွ္။ – လွည္းလမ္းညီညာမွဳမ႐ွိသည့္အတြက္ လွည္းေဆာင့္သည္။
 • Bumping of cart on rough road

ကု္ဆယ္။ (ဖူ႔ကု္ဆယ္) (ႀကိ) – ခုန္ေပါက္ျမဴးတူးသည္။ jump around in joy

ကု္ဆုဂ္။ (ႀကိ) – ထိန္းသည္။ control , direct

 • ခႜီ႕ေခါဟ္ေ႓့မု္လံင္သို၀္ ကု္ဆုဂ္ထေ၀့ပု္၀ါင့္ဏွ္ေဆ၀္.လွ္။

ကု္ဆုဂ္။ (ႀကိ) – ခ်ဳပ္တည္းသည္။ control (oneself) , restrain

 • အု္ေ၀့ဍးထံု.ကု္ဆုဂ္လင္ထးအု္သာဏွ္လွ္။

ကု္ေဆွ္။ (ႀကိ) – ေခ်ဆတ္သည္။ sneeze

ကု္ဆို၀္ကု္ခင္း။ ကု္႓ႜင္ကု္ထာ.(ႀကိ၊ ၀ိ) – တေခါက္တခါ။ sometime

ကု္ို၀္ကု္လင္။ လု္မႜိက္လု္သာ့ (ႀကိ) – ခဏတျဖဳတ္။ a short while

ကု္ညာ။ (ႀကိ) – ၾကြလာသည္။ (formal) come

ကု္ဍင္၀ါ။ (န) – ႏွပ္ခ်ိဳ။ Baliospermum axillare

ကု္ဍဳင္က်ာ္။ (န) – ငါးရံ႕ပႏူ။ snake-head fish

ကု္တာ။(န) – ရက္ခ်ဳပ္။ (ဇာတာ) horoscope (birth omem)

ကု္တာ္။ (န.ႀကိ) – လႊ။ လႊတိုက္သည္။ saw

ကု္တာ္၀ိက္။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – စံုးစံုးနစ္ျမဳတ္သည္။ immerse

ကါတူ႔။ (န) – သိုးေမႊးခ်ည္။ wool

ကု္တီစါင္။ (န) – ေတာတမာ။ margosa tree

ကု္ဆီ့ကု္တိုဒ္.။ (န) – သစ္ကတိုး။ a kind of hard wood

ကု္တင္။ က်ဳင္.။ (န) – လယ္ပဒူ။ Hygrophila Spinosa

ကု္တ၀္။ (ႀကိ) – စိုးရိမ္ပူပန္သည္။ worry

 • ေမါ၀္.ဖါသီလု္ဖး ကု္တ၀္႓းေ၀့လု္အု္ေဖါဟ္လီအု္ဏွ္လွ္။ – Parents worry for the children.

ကု္ထိက္။ (ႀကိ) – ၾကပ္တည္းသည္။ tight, crowded

ကု္ထိက္ကု္ထုက္။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – ၾကပ္ၾကပ္ တည္းတည္း။ tight, crowded (condition)

ကု္ထး။ (ႀကိ) – ညိသည္။ get entangle; be caught

 • သိင္းဖူ႔လု္ဖူ႔လင္ယြာကု္ထးလု္ထီ့ဏါင္ဏွ္လွ္။ – A drifting log got caught at the bank.

ကု္ထူ႔။ (န၊ ၀ိ- ႀကိ၊ ၀ိ) – ထံုထိုင္းေသာ၊ ထံုေပေပ။ be lethargic

ကု္ပယ္ (ပါင္ပယ္ေဖါဟ္ဍိဳ၀္ဃွာင္း) (န) – မႈိနတို။ Oxilic corniculata

ကု္ပိုင္။ (ႀကိ) – ဘုန္းေပးသည္။ offer food to monk

ကု္ဖိက္။ (န၊ ၀ိ) – ေစးနည္းေသာ။ stingy

 • ယု္မာန္စ၀္ဏွ္မြဲာပု္ယွာ.ကု္ဖိက္လု္ဟွာလွ္။ – My uncle is a stingy person.

ကု္ဖိက္။(န) – မရိုးပင္။ a kind of plant

ကု္ဖါကု္ေဖါ၀့္။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – ထူးအမ္းေသာ၊ မ်က္ႏွာထူအမ္းျခင္း။ flabby; puffy

 • ယု္ဟွာ.မူးဏွ္အွ္လု္မုက္႓းတာ.အု္ေမံသး ကု္ဖိက္ကု္ေဖါ၀့္ေ၀့ဍးလွ္။ – My aunt is not well and her face is puffy.

ကု္မိုင့္ထင္း။ (ႀကိ) – ႐ွင္သန္ျခင္း။ to grow; having life

 • ယု္ဖႜါလင္ထး႓းလု္ဖးကု္မိုင့္ထင္းေ၀့ ေဟွ၀္ေဟွ၀္႓း႓းလွ္။ The paddy i planted grow very well.

ကု္မႜံင့္။ (ထ္ုဍိဳ၀္) (န) – ကြမ္းအစ္။ (ကြမ္းခြက္) betel box

ကု္မိႜဳင့္။ (န) – ေရတြင္း။ well

ကု္ေမႜာ၀္။ (န) – သူခိုး။ thief

ကု္ယာ့။ (ႀကိ) – ၾကြတက္လာသည္။ lift up; rise up

ကု္ယဲာ။ – သာလွ်င္။ (မွန္သမွ်) all, any, only

 • ဟု္ေဍာဟ္သီးလု္ဖးအင္းဏင္ေဖွ္ဆု္ကံင္သို၀္ကု္ယဲာဟု္ဟွင္းေဖါဟ္ဏွ္လွ္။
 • အစိုးရသည္ဆင္းရဲသားမ်ားကိုသာလွ်င္ ဦးစားေပးၿပီးအထည္အလိပ္ကို ေ၀ငွသည္။
 • The authorities distribute clothing to poor people only.
 • တု္၀ါန္႔ေခါဟ္ေကါ၀္ေ၀့ဏွ္တာ.ကု္ယဲာတု္၀ါန္႔ေဖါဟ္လ္ုဖး႓းဟွယ့္ေ၀့ထံင္အု္လုက္လွ္။
 • ရြာေခါင္းေဆာင္ေခၚေသာအခါ ရြာသားမွန္သမွ်အားလံုးလာရသည္။
 • All the villagers have to come when the village headman summons them.

ကု္ယိုင့္။ (န) – အဆင္တန္ဆာ။ adornment

ကု္ယိုင့္ထင္း။ (ႀကိ) – တန္ဆာဆင္သည္။ adorn

ကု္ယူ.ကု္စုဂ္။ (ႀကိ၊၀ိ) – ၿငိမ္သက္စြာ။ quiet, silent

ကု္ယူ.ဖါ။ (န) – ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္။ gibbon

ကု္ရာင္။ (န) – ခြ်န္း။ iron for driving elephant

ကု္ေရ၀္။ (န) – က်ဥ္းေျမာင္းေသာေတာင္ၾကား။ narrow path through valley

ကု္ေရ၀့္ေတ၀္။ (န) – တစ္တီတူးငွက္။ red-wattled lapwing

ကု္ေရင့္။ (ႀကိ) – ျပန္လွည့္လာသည္။ turnback

 • အု္ေ၀့ဍးေလ၀္လၢဳင္.ဟွံင္ ထါင္ကု္ေရင့္ထါင္ေ၀့လု္အု္ဟွိင္းလ္ွ။
 • He went a certain distant and then turned back home.

ကု္ရံင့္ကု္ဍာ။ (ႀကိ) – ေလာေဆာ္သည္။ hustle to act in haste

ကု္လု္အင္။ (န) – လင္း၀က္။ night heron

ကု္လာေသြ၀္။ (န) – မယားသိမ္။ concubine

ကု္လာ္ကု္စုဂ္။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – ကေလးကလား။ (talk/behave) improperly; childish

ကု္ေလ၀္ေမံ။ (န) – ဇယားကြက္။ (က်ားကြက္) tabular form

ကု္လုဂ္။ (ႀကိ) – သင့္ေလွ်ာ္သည္။ matck with ၊ လွဳပ္႐ွားထၾကြသည္။ outbreak; revolt

ကု္လုဂ္ဟွင္းအာ။ (ႀကိ) – ဆူညံလွဳပ္႐ွားသည္။ noisy outbreak

ကု္လံု႔ (ကု္လုံ႔ကါင္ကာ)။ – အလုပ္အကိုင္။ (လုပ္ငန္းကိုင္ငန္း) job, business

ကု္လို၀္ထင္း။ (ႀကိ) – ကန္ေတာ့သည္။ present material with respect

ကု္လို၀္ကု္လာ။ (ဟု္အိင္) (န) – နတ္။ fairy

ကု္လ္ုအုက္။ (န) – ကုလားအုတ္။ camel

ကု္လာင့္။ (ႀကိ) – လြင့္သြားသည္။ blown away တန္ခိုးႏွင့္ျပန္သန္းသည္။ (man) fly in air by super power

ကု္လာင္။ (န) – ႏွီးဗန္းႀကီး။ big round plate made with thin bamboo slips

ကု္လ၀္။ (ႀကိ) – ကန္ေတာ့။ (ေတာင္းပန္ေသာအခါသံုးေသာစကား)
word use as apology when some worng thing was said or done

ကု္လ၀္ပါ။ (ပါကု္လ၀္) (ႀကိ) – ဟန္ေဆာင္သည္။ pretend

ကု္လီ။ (န) – ေလ။ (တိုက္ခိုက္ေသာေလ) wind (blowing)

ကု္၀င့္။ (န) – ကရေ၀း။ Cinnamorum tree

ကု္၀င္။ (န၊၀ိ) – ေကြ႕ေသာ။ circle, curve

ကု္၀ယ့္။ (ေစာ၀္ေခ၀္.) (န) – သဃၤန္းပင္။ rock dammar tree

ကု္ေသွ္။ (န) – ျမင္း။ horse

ကု္ေသွ္ခင္းမီး။ (န) – ျမင္းခြာ။ horse-shoe

ကု္ေသွ္ခင္းမီးဍိဳ၀္။ (န) – ျမင္းခြာရြက္၊ ေဆးျမင္းခြာ။ horse-shoe leaf. hydrocotyle asiatica

ကု္ေသွ္ယံင္။ (န) – ျမည္း။ ass, donkey

ကု္ေသွ္ထီ့။ (န) – ေရျမင္း။ hipopotamus; sea horse

ကု္သံင့္။ (န) – ႀကိဳ႕ပင္။ Scheichera oleosa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s