ကာ

ကာ။ (ဆ္ုမာကု္လံု႔) (န) – အလုပ္အကိုင္။ job, occupation

ကာ။ (ႀကိ) – ခ်ည္ေႏွာင္သည္။ tie; bind

ကာ။ (ႀကိ) – ၀မ္းဗိုက္ျဖည့္သည္။ full stomach

ကာၾကင္။ (န) – ငါးၾကင္း။ Hamilton’s carp

ကာၾကင္ဃႊိက္။ (န) – ငါးၾကင္းအူ။ Hamilton’s carp intestine

ကာကြင္။ (န) – ငါးအုပ္ဖား။ flat-headed catfish

ကာေကႜ၀္။ (န) – ငါးဖ်ဥ္းသလက္။ gourami fish

ကာေခႛါ၀္။ (န) – ငါးေျပမ။ climbing perch fish

ကာခႜါင့္။ (န) – ဗဟိုက်ျခင္း။ central point (use in horoscope)

  • (၎ကိုေဗဒင္တြက္ေသာခါမ်ားတြင္ အေခၚအေ၀ၚသံုးစြဲမ်ားသည္။ ေဗဒင္တြက္၍ ” ကာခႜါင့္ ” ကိန္းက်လွ်င္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုးႏွစ္ခုဗဟိုက်သည္။ ေကာင္းလွ်င္လည္းေကာင္းတတ္သည္။ ဆိုးလွ်င္လည္းဆိုးတတ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။)

ကာတု္က်ာ။ (န) – ငါးျမင္း။ short-headed catfish

ကာတု္ပိုင္။ (န) – ငါးတန္။ river catfish

ကာေဍာဟ္ေခႜါဟ္။ (ကာေဍာဟ္ေမာ၀္) (ႀကိ) – အတံုးအတံုးျပဳခ်ည္ေႏွာင္သည္။ tie inknots

ကာၾတင္ပ၀္.။ (န) – လင္းပိုင္။ dolphin

ကာထဲု။ (ႀကိ) – ေခါက္ခ်ည္သည္။ tie tightly

ကာထု္အုဂ္။ (ကာအုဂ္)  (န) – ငါးအိပ္ေပ်ာ္။ sleeping fish

ကာထိက္။ (ႀကိ) – တင္းၾကပ္ေအာင္ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္။ tie securely

ကာပႝ၀့္။ (န) – ငါးပေနာ္။ small snake-headed fish

ကာပႝာ။ (န) – ငါးပုဏၰား။ mango fish

ကာေဖါတ္။ (ႀကိ) – အ၀တ္ျဖင့္ဖံုးလႊမ္းရစ္ပတ္သည္။ wrap with cloth

ကာမု္ေလင္။ (န) – ငါးျမင္းအုပ္ဖား။ flat-headed catfish

ကာေလႝံ။ (န) – ငါးအိုက္။ small black fish

ကာ၀ဲါ။ (န) – ငါးမန္း။ shark

ကာ႓ၚသာ။ (န၊ ၀ိ) – ဖံုးလႊမ္းထားေသာ။ closed; be covered

ကာေဃွန္႔။ (ယးခႜံးလး) (န) – ငါးခံုးမ။ fishes of Barbus spp

ကာအီဗုင္.။ (န) – ကသပိုး။ globe-fish

ကာတု္ပံင္.။ (န) – ကသေပါင္း။ carp

ကာထိက္ထူ.။ (ႀကိ) – အစည္းျဖစ္ေအာင္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း။ tie into bundle

ကာ႓ၚထ။ (ႀကိ) – ဖံုးလႊမ္းထားသည္။ to cover with

One response to “ကာ

  1. Pingback: {ခ} ခခြင္ | Pwo Karen – Myanmar – English Online Dictionary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s