ကး

ကး။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – ခက္ခဲသည္၊ ခက္ခဲေသာ။ difficult, hard

ကးကးဟွယ္ဟွယ္။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – ခက္ခက္ခဲခဲ။ with difficult

ကးကဲ။ (န) – ခိုငွက္။ pegeon

ကးဍ၀္၊ ကးမာ.။ (ကးေဆ၀္.ကို.) (ႀကိ၊ ၀ိ) – အလြန္ခက္ခဲေသာ။ most difficult, very difficult

ကးသာ (ေမံမဲာ) (ႀကိ) – ႐ွက္သည္၊ ႐ွက္တတ္ေသာ၊ ႐ွက္စရာ။ shy; shameful

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s