ကာင္

ကာင္(တု္ကံင္း)။ (န၊ ၀ိ) – လိမ္ေကာက္ေကြးေသာ။ crook; curve; bend

ကာင္(အု္ကာင္)။ (န) – အပိုင္းအစ။ piece; fragment

ကာင္။ (န) – နတ္မွ်ားပင္။ a kind of tree

ကာင္ကာ။ (န) – အလုပ္ကိစၥ။ business

ကာင္ေထံဖါ။ (ႀကိ) – ခြဲျခားကြဲျပား၊ လြင့္စင္သြားသည္။ cut open

ကာင္ဖါ။ (ႀကိ) – ႏွစ္ျခမ္းႏွစ္ျဖာကြဲသြားသည္။ cut in two pieces

ကာင္သာ။ (ႀကိ – န၊ ၀ိ) – ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစရာ။ love; cute

ကာင္ၾတာ္။ (န၊ ၀ိ) – ေကာက္တြန္႔လိမ္ေသာ။ zig zag

ကာင္ထင့္။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – အလြန္က်စ္ေသာေၾကာင့္ က်ိဳးမ်ားအထံုးအထံုးျဖစ္ေနျခင္း။ dead knot

ကာင္ယွာ့။ (ႀကိ) – ခြဲျခမ္းသည္။ split

  • မု္႓ႜးယွာ့အု္ဟွင္.ကာင္ယွာ့ေ၀့၀းဏွ္ေဆ၀္.လွ္။
  • ႏွီးျဖာရန္ ၀ါးကိုခြဲျခမ္းသည္။
  • Split green bamboo into thin strips for tying.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s