ကင္

ကင္။ (န) – ကင္း (ကင္းေစာင့္သည္)။ sentry; watchman

ကင္။ (သွ္) (န) – ဂံုပင္၊ ဂုံေလွ်ာ္ပင္။ jute

ကင္. (အု္ကင္) (န) – အဆိပ္အေတာက္။ poison

ကင္ကာ။ (ႀကိ) – ေျပာဆိုျခင္း။ talk about

ကင္ကာလ၀္ထာင္။ (ႀကိ) – စည္းေ၀းတိုင္ပင္ျခင္း။ discuss

ကင္ထင္း။ (ႀကိ) – သန္းေ၀သည္။ yawn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s