ကိက္

ကိက္။ (ႀကိ) – ကိုင္ထားသည္။ hold

ကိက္ထ။ (ႀကိ) – ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ grab

ကိက္ေဖႜာင္.ေဏ၀္.။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – ႐ုတ္တရက္ဖမ္းကိုင္သည္။ grab suddenly; snatch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s