ကီး

ကီး။ (အု္ကီး) (န) – ေခ်းေညွာ္။ grime; dirt

ကီးကာင္။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – ကြက္က်ားေသာ။ be speckied; be mottled

ကီးကာထာ္။ (န) – ေပါင္ရင္း။ upper thigh

ကီးဍဴးဆုဂ္။ (န) – ေပါင္ၿခံ။ groin

ကီးထာ္။ (န) – ေပါင္။ thigh

ကီးလး။ (န) – ဂ်ိဳင္းၾကား။ axilla; arm pit

ကီးလးဆံင္း (န) – ဂ်ိဳင္းေမႊး။ axilla hair; arm pit hair

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s