ကုက္

ကုက္။ (ႀကိ) – ႀကိဳးစားအားထုတ္သည္။ try; to word hard

ကုက္တု္ယွာ.။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – တကယ္ႀကိဳးစားသည္။ try hard; to work very hard

ကုက္ဖုက္ကုက္ဖယ္။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – အလြန္ႀကိဳးစားသည္။ try very hard

ကုက္ပညာ့။ (ႀကိ) – ပညာဆည္းပူးသည္။ study;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s