ကုဂ္

ကုဂ္။ (ႀကိ) – ေခ်ာင္းဆိုးသည္။ cough

ကုဂ္။ (ႀကိ) – ရိတ္ျဖတ္သည္။ reap cut

ကုဂ္။ (ကုဂ္ကုဲ) (န၊ ၀ိ) – ေကာက္ေကြးေသာ။ curve; bend

ကုဂ္ကာင္။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – အဆက္မျပတ္ေခ်ာင္းဆိုးသည္။ whooping cough

ကုဂ္ဆုဂ္။ (န၊ ၀ိ) – ကံုးကြေသာ။ bend extensively; humped back

ကုဂ္ေထံ။ (ႀကိ) – ျဖတ္ေတာက္သည္။ slice (into pieces); cut

ကုဂ္ၾတယ့္။ (န) – ကပ္ေၾကး။ scissors

ကုဂ္ၾတာ္။ (ႀကိ) – အေရဖ်ားကိုပတ္လွီးသည္။ circumcise; cut around

ကုဂ္လင္သာ။ (ႀကိ) – အလိုလိုကိုင္းညြတ္သည္။ to bow oneself; something bend down

ကုဂ္လင္ဆု္။ (ႀကိ) – တစ္ခုခုကိုလွီးသည္။ slice something

ကုဂ္။ (သိင္း၊ ၀းကုဂ္) (န) – အပိုင္းအစ၊ ဒုတ္ပိုင္း။ piece (of wood)

ကုဂ္႓ူး။ (ႀကိ) – စပါးရိတ္သည္။ reap paddy

ကုဂ္လင္ေဍသဲုး။ (န) – ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါ။ hemoptasis

ကုဂ္လင္စူးမီးခင္းမီး။ (ႀကိ) – ေျခသည္းလက္သည္း လွီးျဖတ္သည္။ clip nails

ကုဂ္ဏင္း။ (ႀကိ) – ျမက္ရိတ္သည္။ reap (cut) grass

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s