ေက

ေကမူ.ဏါ။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – ညအခါ။ night time

ေကမူ.ဆာ့။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – ေန႔အခါ (ေန႔လည္)။ day time; noon

ေကဟွး။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – ညေန။ evening time

ေကဟွ၀္ခို၀္း။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – နက္ျဖန္ခါ။ tomorrow

ေကတု္ဟွ၀္။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – သန္ဘက္ခါ။ day after tomorrow

ေကခါင့္ခို၀္း။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – ေနာက္ေနာင္အခါ။ in future

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s