ကဲ

ကဲ။ (ႀကိ) – တတ္ႏိုင္သည္။ (ျဖစ္သည္) able; can

ကဲထင္း။ (ႀကိ) – ျဖစ္ေပၚလာသည္။ happen (to); take place

ကဲကး။ (ႀကိ) – ျဖစ္ခဲသည္။ difficult to happen; hard to be

ကဲထင္းကဲထ၀့္။ (ႀကိ) – ေအာင္ျမင္ျဖစ္ေျမာက္သည္။ achieve; success

ကံဍံင္။ (ႀကိ) – ကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ၊ ပံုစံ၊ နမူနာ။ example; sample

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s