က၀္

က၀္။ (န) – ကမၻာ။ world

က၀္ေက၀္။ (န) – ခေရပင္။ indian medlar Mimusop elengi

က၀္သႝဳက္။ (န) – ကံေကာ္။ evergreen hardwood with sweet scented white blossoms

က၀္ျမဴး။ (န) – စံပယ္ပန္းအႀကီး။ jasmine

က၀္၀ၚတူ။ (န) – ဆပ္သြားဖူး။ screw pine

က၀္ေလ၀္။ (န) – လုလင္ေက်ာ္၊ နရွာႀကီး။ Cinnamommum obtusifolium

က၀္လာတု္ျပဳက္။ (န) – ပေဒသာပင္။ tree-shaped stand decorated with articlesof offering

က၀္၀ါင္.ဖ၀့္။ (န) – ေလညွင္းပြင့္။ clove

က၀္တူ။ (န) – ကမၻာပ်က္ျခင္း။ end of the world

က၀္ပၱံင္။ (န) – ကမၻာတည္ျခင္း။ stable world

က၀္.ရာ။ (န) – ေရၾကက္။ common moorhand

က၀္.င၀္။ (န) – လင္းယံုငွက္။ eagle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s