ေကာဟ္

ေကာဟ္။ (န) – မုန္႔။ snack

ေကာဟ္ကု္ဆင့္ဏာ.။ (န) – မုန္႔ဇြန္းေကာက္။ elephant ear snack

ေကာဟ္က၀္၀ၚထူ။ (န) – ဆပ္သြားဖူးမုန္႔။ griddle cake of rice flour

ေကာဟ္ေဆ၀္။ (န) – မုန္႔ဆီေၾကာ္။ fried sweet pancakes made from glutinous rice

ေကာဟ္ပႝာ.သုင္း။ (န) – မုန္ကၽႊဲသဲ။ pudding made coarse rice flour boiled in palm suger

ေကာဟ္ဆင့္ကု္ေလံ။ (ခႝံင့္) (န) – မုန္႔တီ။ rice noodle

ေကာဟ္တာသး။ (န) – ထန္းသီးမုန္႔။ toddy-palm fruit cake

ေကာဟ္ေထံ။ (န) – ကဒပ္မုန္႔။ yam cake

ေကာဟ္ထို၀္ယး။ (န) – ၀က္သားမုန္႔။ pork cake

ေကာဟ္ထီ့ခုဂ္။ (န) – ေရခဲမုန္႔။ ice cream

ေကာဟ္ထဦု႔သိုင့္။ (န) – မုန္႔ပုဂံ။ plate cake

ေကာဟ္ႏြဲာသးသာ။ (န) – မုန္႔ပိႏၷဲေစ့။ jack-fruit seeds cakes

ေကာဟ္ရ၀္.လး။ (န) – မုန္႔ေလေပြ။ thin large cripies

ေကာဟ္ဟွံဳ႕သိင့္။ (န) – မုန္႔စိမ္းေပါင္း။ steamed rice flour cake

ေကာဟ္႓ိုင္။ (န) – မုန္႔ဖက္ထုပ္။ flour cake wrapped in leaf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s