ကဦု

ကုဦ။ (ကြယ္) (န)   –  ပ်ား။ a kind of small bee

ကဦုစင္။ (န)   –  ပ်ားကေလးရည္။ honey from small bee

ကဦုေဖါ၀့္။ (န)   –  သစ္ေခါင္းပ်ား။ a kind of bee (live in hollow of tree)

ကဦုစာ္။ (န)   –   ပ်ားဖေယာင္းတစ္မ်ိဳး။ bee wax

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s