က်ာ

က်ာ။ (န)   –   ေလ။   gas; flauts

က်ာ။ (ႀကိ)   –  ႐ွဳံးသည္။   loss

က်ာ။ (န၊၀ိ)   –   ေဟာင္းျမည့္ေဆြးေျမ့ပ်က္စီးေသာ။   old and decay
(သိင္းက်ာ၊ ၀းက်ာ၊ ဟွိင္းက်ာ)   –   (သစ္ေဆြး၊ ၀ါးေဆြး၊ အိမ္ေဟာင္း)   decay wood; decay bamboo

က်ာ။ (က်ီၟက်ာ) (ႀကိ)   –  နယ္သည္။ ေရာနယ္သည္။   knead, mix

က်ာဍိင္။ (ႀကိ)   –   ေရာေႏွာသမ ေအာင္နယ္သည္။   mix together

က်ာထင္း။ (ႀကိ)   –   ေလတက္သည္။   flatulent

က်ာတာ္။ (ႀကိ)   –  ေလလယ္သည္။  fart

က်ာမီၟလင့္။ (န)   –  ေလဆင္ႏွာေမာင္း။  tornado

က်ာထု္မႜ။ (န)   –  ေလၾကမ္း၊ မုန္တိုင္း။  storm

က်ာ႓ီထင္း။ (န)   –   အေနာက္ေလ။  breeze

က်ာပံင္ၟက္ု၀ါ့။ (န)   –  ငါးေပါင္းေက်ာ္။  fried vagetable anack

က်ာမင္အူ။ (က်ာမင္အို၀္) (န)    –  ဘုမၼိရာဇာ။  Rauwolfia serpentina

က်ာခူး။ (န)   –  သင္းပုတ္။  wooden club

က်ာခူးတာ။ (န)    –  သံတူ။  iron club; hammer

က်ာေဆ၀္။ (ႀကိ)    –   ေလထိုးသည္။ wind colic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s