ဆု္ခႜါင္ပၠံဳ……(၁)

၁။တု္မာၟတု္မာၟ =ေတာ္ရံုသင့္ရံု
၂။ဃွာၟေဃွ၀္ =အင္မတန္ပါပဲ
၃။တု္ကူၟ =အရံသင့္
၄။ဆာမြာဲ =ဟူသ၍၊ ဟူသမွ်
၅။ဆု္ဏွ္အု္ေခါဟ္က်ံင္(ဆု္႓ို၀္ဏွ္) =သုိ႔ျဖစ္၍
၆။ေအမြာဲ =ျဖစ္လွ်င္
၇။အု္သီး =သူတုိ႔
၈။အု္ဏွ္ =သူဟာ
၉။ထံင္ဏွ္တာၟ(ထံင္ဏွ္လု္ဖိုင့္) =ထုိအခါ
၁၀။ေအမြာဲလာဏင့္ =ျဖစ္ေပမယ့္လည္း(ျဖစ္ေသာ္လည္း)
၁၁။အု္တုိင္ဏွ္အု္ေခါဟ္ကံ်င္ =ထုိသုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
၁၂။ေ႓့ေသွ္လယ့္ =ဘယ့္နဲ႔လဲ
၁၃။ေ႓့ဏွ္သို၀္` =ထုိကဲ့သို႔
၁၄။ေ႓့ယို၀္သို၀္(ေ႓့အီသို၀္) =ဤကဲ့သို႔
၁၅။ေ႓့ဏွ္အု္ခင္းထာ္ =အစကဒီလုိ
၁၆။ေ႓့သို၀္ =ေစရန္
၁၇။႓းထု္ယာၟ =သို႔မဟုတ္လွ်င္
၁၈။ဃွာၟ =ဘာလဲ
၁၉။ဃွဦဳေ႓့ဏွ္ =ဤမွ်ေလာက္
၂၀။ထံင္ခ၀့္လဲ =ဘယ္မွာလဲ
၂၁။ထံင္ၟဍးအု္သာ =သူ႔သေဘာအတုိင္း
၂၂။ထံင္ၟဍးဆု္မာအု္သာကဲ႓ို၀္ကဲကဲ =ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
၂၃။ထံင္ၟဏွ္ =ဟိုမွာ
၂၄။ထံင္ၟယို၀္ =ဤမွာ(သည္မွာ)
၂၅။ထံင္ၟယို၀္လု္ယာ့ =ဤမွေရွ႕သို႔
၂၆။ထံင္ၟအု္ခီ့ယာ့ =လက္စသတ္ေတာ့
၂၇။လု္ဖႜံဳအုိ၀္(လု္၀ီၟအုိ၀္) =ေရွးေရွးက
၂၈။တာၟလ၀့္ =သာျဖစ္သည္(သာလွ်င္)
၂၉။ေဏ၀့္ဏွ္ =ထုိမွ်ေလာက္
၃၀။ေဏ၀့္ယို၀္ =သည္မွ်ေလာက္
၃၁။လာလာၟေအး =အလ်ဥ္းမဟုတ္(စိုးစဥ္းမွ်မဟုတ္)
၃၂။ေဏ၀္ၟကာ =အလုပ္ျဖစ္သည္
၃၃။ဃွီးကႜာဃွဳဂ္ကႜာ =ေတာေတာင္အတြင္း
၃၄။ဍိဳင္ဖုိင္ =စိမ့္ထဲျမိဳင္ထဲ
၃၅။ဍိဳင္႓ို၀္(ဍိင္႓ိုင္ေဖါဟ္) =လင္ေကာင္မေပၚဘဲ ကိုယ္၀န္ရွိလာျခင္း
၃၆။အု္ေဖါဟ္အု္ဆင့္ =လူတန္းစား
၃၇။ေမ၀္က္ုဆုဂ္ =ထမင္းေၾကာ္
၃၈။လိက္ဒၞံင္လင္ၟကႜယ္ =ေနရပ္လိပ္စာ
၃၉။အင္းဍင္ =ဖ်န္ေျဖသည္၊စြက္ဖက္သည္
၄၀။ေခါဟ္လံင္လုဂ္ =ေတာညိဳ
၄၁။သီးအင္းလာင္း =လွ်က္ဆား
၄၂။သုဂ္၀ီးသုဂ္လာ(ခႜါင္၀ီးခႜါင္လာ) =အတင္းေျပာသည္
၄၃။ၾသံဳ႕ =ျပဳန္းတီးသည္
၄၄။အု္က်းဆု္လင္ၟထ၀့္ =ဘ၀ဇာတ္ခံု
၄၅။သႜာဗတန္ =မ်က္ႏွာၾကက္
၄၆။ေဆ၀္ၟလု္ေဃွ၀္ =တိတ္တိတ္ေနပါ
၄၇။ဒဒုက္ဆာ့ =ဒုကၡသည္
၄၈။ေဆာ၀္ေမာ၀္ၟ =ဆည္ဗလာ(ဆည္အငယ္စား)
၄၉။အင္းခံင္ထ႟ါ =ကယ္ဆယ္သည္
၅၀။ဆၞိဳ၀္ေဟွ၀္လိက္ =စာတည္း
၅၁။ေဆ၀္စင့္ခိြက္ =သပိတ္ေမွာက္
၅၂။တုင္ၟတြယ္ =လက္ခံသည္
၅၃။သာဍိင္ဍင္(ဟွိင္ဟွင္) =ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ျခင္း
၅၄။ထ၀့္မီးထ၀့္မး =ဇေ၀ဇ၀ါ(ေငးေမာသည္)
၅၅။ဃွါင္းဃွံင္ =ရင္ေဘာင္တန္းသည္၊ပခံုးခ်င္းယွဥ္လ်က္
၅၆။အွ္လင္ေထံ =တြင္က်န္ရစ္ခဲ့သည္
၅၇။အါင္မုက္၀ါင္ =ထုိးမွဳန္႔
၅၈။ေထာဟ္ေထံ =ကန္႔သတ္
၅၉။ထုင္းစူးယာ့ =လက္၀ါးကပ္တုိင္
၆၀။လိက္ခြင္ၟက၀္ =ကမၻာဦးက်မ္း
၆၁။လိက္ဆု္ခြိက္ =ပစ္စာ
၆၂။အု္ယင္ၟဆံင္း =မာန္မာနၾကီးသည္
၆၃။သုဂ္ရာ္ =စစ္ျပန္၊စစ္မွဳထမ္းေဟာင္း
၆၄။ဆု္ေစာ၀္ေမာ၀္ထင္း =အစြပ္စြဲခံရျခင္း
၆၅။တၞာ့တြယ္ =ေထြးခံ
၆၆။ယူၟခါင့္ကႜာ =စြန္ေခါင္း(ေတာက္တဲ့လက္၀ါး)
၆၇။ဃြႊိက္ထင္းထာ. =အူအတက္ေပါက္နာ

ဆု္္ခႜါင္ပၠဳံလု္ဖးယို၀္ လင္႓းပ္ုသယ္႓းေသွ္ယာ့ဆာ့မာလွ္။စင္႓ို၀္ ပု္ဖႜံဳလိက္လာဲေ႓့မု္ထင္းထ၀့္သို၀္အု္ဟွင္ ႓းဆာင့္လု္ပ္ုေ၀့ ထံင္ဏါင္းေသွ္၊ထံင္ဏါင္း႓း၊ ကႜဳ္ခႜင့္ဟွးလု္ဆင့္ဏွ္ မု္႓းထုက္ဖႜဟ္ထင္းေ၀့ မြာဲေ၀့ဍး ပု္ဖႜဳံယွင္ေဖါဟ္သယ္ အု္တာၟကို၀္ဟွာေဍေဆ၀္လွ္။စင္႓ို၀္ ႓းဆာင့္ေဍ လိက္ပၠံဳလု္ဖးယို၀္ ဖူၟ၀ါဲသယ္ကို၀္ဟွာေဍ.
လု္ဏု္သီးအွ္ ေအအွ္ေဆ၀္ၟစာ္႓ို၀္ သိုင့္စို၀္ကဲ႓းလာဏွ္ ပ္ုသယ္လၞံင္႓းကို၀္ဟွာေဍေဆ၀္လွ္။
လု္ေသွ္လု္႓းေအအွ္စာ္႓ို၀္ ပႜယ္တ၀္ကဲ႓းလာဆာ္…။

Sources –> ေစာကရင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s