ၾကဳက္

ၾကဳက္။ (န) – ၾကဳတ္။ casket

ၾကဳက္ေစ၀္။ ၾကဳက္ဓံင့္ (န) – ေငြၾကဳတ္၊ ေရႊၾကဳတ္။ silver casket; gold casket

ၾကဳက္။ (ႀကိ) – ထြင္းသည္။ (အ႐ုပ္ထြင္းသည္) carve; sculpture

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s