ကြာ

ကြာ။ (န)  –  ပုဆိန္။  axe

ကြာ။ (ႀကိ)  –  ခ်ိတ္ထားသည္။  hang

ကြာလင္ဆယ္။ (ႀကိ)  –  တြဲလြဲခ်ိတ္ထားသည္။  hang dangling

ကြာႀတဳဂ္။ (န)  –  ရဲတင္း။  hatchet

ကြာေဖါဟ္ဆာင္း။ (န)  –  ေတာင္သလဲပင္။  Garcinia cowa tree

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s