ကြင္

ကြင္။ (န၊၀ိ)  –  အရစ္ရစ္၊ အေၾကာင္အက်ားျဖစ္ေသာ။  rings of different colors

ကြင္ေထံ။ (ႀကိ)  –  အေပ်ာက္အစက္ျခယ္မွဳန္းသည္။  make by drawing a ring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s