ဆု္ခႜါင္ပၠံဳ….(၂)

၇၆။အု္ေခါဟ္စံင္း= နာယက၊
၇၇။အု္ေခါဟ္ကႜိဳင္ၟ= ဥကၠဌ၊
၇၈။နာဲလြာဲ= အတြင္းေရးမွဴး၊
၇၉။ဆု္မာဆာၟ= အဖြဲ႔၀င္၊
၈၀။ေလ၀္လာေဍသၱာ္= သတိနဲ႔သြားပါ၊
၈၁။၀ီၟ၀ယ္သႝာ= အႏၱရာယ္၊
၈၂။၀ီၟပါဒဒုက္တု္ဏာ့= ၀ဋ္ဆင္းရဲဒုကၡ၊
၈၃။၀ီ.၀ယ္သု္ေရင့္= ေဘးဒုကၡ၊
၈၄။ဆု္ယာင္ၟက်ဳဂ္= ဆု္ကၠား၊
၈၅။လါင္းေမွ္က႟င္(က႟င္)= သေဘၤာ၊
၈၆။ထု္မ်ာ့ဏံင္လ၀့္= ေနာင္တၾကီးစြာ ျပန္ေျပာသည့္စကား၊
၈၇။ထုင္ၟက္ုစုက္= ၾကိတ္မွိတ္ခံစားသည္၊

၈၈။လုိဒ္ၟကာ= ေလာက၊
၈၉။ခၝါင္= လွည့္လည္သည္၊
၉၀။ခၝါင္သံင္သာ့= သံသရာမွလွည့္လည္သည္၊
၉၁။ေကာ၀္ၾကင္ေခါဟ္ဍာ= ကမၻာေလာကမွာ၊
၉၂။မႝီ.= လူသား၊
၉၃။မႝိက္ သိင္.လာ့= ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊
၉၄။ဆု္ထင္းအဲုးထင္းဖး= တုိးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္း၊
၉၅။သံင္သာ့= သံသရာ၊
၉၆။ကံုၟလြဲာ= အဖြဲ႔အစည္း၊(လူစု)၊
၉၇။လါင္းကႜိင္တာ္ေသာဟ္= ေမာ္ေတာ္ကား၊
၉၈။လင္ဖုဒ္လင္ထင့္(ဆင့္)= ေအာက္က်ေနာက္က်သည္၊
၉၉။လင္ထုိင့္= ခ်ဴခ်ာသည္၊နံဳသည္၊
၁၀၀။ထီ့ခုဂ္တႜာ့= ေရခဲေသတၱာ။
၁၀၁။ကု္ဆိင့္ဃွီ႔= အျငိမ့္၊
၁၀၂။လိက္သံင့္ေက၀္= စာစီစာကံုး။

Sources  –> ေစာကရင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s