ကႝင့္

ကႝင့္၀ါင္။ (န)  –  လွည္းေ႐ွ႕ထုတ္။ (ေထာက္)  cart stand – front

ကႝင့္ေဍဟ္။ (န)  –  လွည္းေနာက္ထုတ္။ (ေထာက္)  cart stand – back

ကႝင့္။ (န)  –   အကန္႔၊ နယ္ပယ္၊ အကြက္။ territory; partition

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s