ကႝာ္

ကႝာ္။ (န)  – ဓနိပငါ။ (ပိတ္ခ်င္း)  nipa palm

ကႝာ္ထီ့။ (န)  – ဓနိရည္။  nipa palm milk

ကႝာ္လး။ (န)  –  ဓနိဖက္။  nipa palm leaf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s