ကႜာင္း

ကႜာင္း။ (ႀကိ၊၀ိ)  – လာဘ္တိတ္ေသာ။  bad omen

ကႜာင္း၊ (န၊၀ိ)  – မ်က္စိေစာင္းေသာ။  squint

ကႜာင္းေယါ၀္.ေ၀့။ (ႀကိ)  – မ်က္ေစာင္းထိုးၾကည့္သည္။  cast upward look

ကႜာင္းကႜံင္း၊ (ခိႜင္းခႜံင္း) (န)  – ေၾကးခေလာက္။  copper bell for hanging on neck of animal

ကႜာင္းထင္းအု္ေမံ။ (ႀကိ)  –  မ်က္ျဖဴလွန္ၾကည့္သည္။  cast upward look

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s