က႟င္

က႟င္။ (န)  –  သေဘၤာ။  ship

က႟င္ပံႜင္။ (န)  – သေဘၤာေခါင္းတိုင္။  ship chimney

က႟င္ေသႝ၀့္။ (န)  – သေဘၤာဆိပ္။  harbor; quay

က႟င္ယူ။ (န)  – ေလယာဥ္ပ်ံ။ airplane; aeroplane

က႟င္ဗႝိက္။ (န)  –  ကုန္တင္သေဘၤာ။ cargo ship

က႟င္ယူေသႝ၀့္။ (န)  –  ေလယာဥ္ပ်ံကြင္း။  airport

က႟င္ယုက္ထီ့။  (န)  – ေရငုတ္သေဘၤာ။  submarine

က႟င္ဍဳဂ္သုဂ္။ (န)  – စစ္သေဘၤာ။ warship

က႟င္ယာ.။ (န)  –  ႐ြက္သေဘၤာ။  sail ship

က႟င္ဆာ.။ (န)  –  သေဘၤာဆာ။  sailor

က႟င္ဆာ.ေခါဟ္။ တႜဳ္က႟င္။ (န)  –  သေဘၤာမာလိန္မွဴး။ ကူးတို႔သေဘၤာ။ pilot (marine); ferry ship

က႟င္ခၞၚ။ (န)  –  သေဘၤာဦး။  front of ship

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s