{ခါ.}

ခါ.။ (ႀကိ) – က်ိဳးသြားသည္။ broken
ခါ.ခႜၚ။ (ႀကိ) – ေခါက္ခ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ bend; fold
ခါ.ဆာ္။ (န၊၀ိ) – ေခါက္ခ်ိဳးျဖစ္ေသာ၊ က်ိဳးေၾကေသာ။ be folded into two
ခါ.ေဖႜာဟ္။ (န၊၀ိ) – အပိုင္းလိုက္က်ိဳးျပတ္ေသာ။ broken at a point
ခါ.ဏး။ (န၊၀ိ) – အငုတ္က်န္ရစ္ေသာ။ broken with a piece left in the flesh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s