{ခါ}

ခါ။ (န) – ကုတင္။ bed
ခါ။ (ႀကိ) – ႐ွားပါးသည္။ ပစ္ခတ္သည္။ rare; expensive; shoot
ခါခႜိက္။ (ႀကိ) – ခါးေတာင္းႀကိဳက္သည္။ gird one’s loins
ခါေခႝ၀့္။ (န) – သူယုတ္မာ။ scoundrel
ခါစာ။ (ႀကိ) – ခစားသည္။ wait upon
ခါဓံင့္။ (န) – ေရႊသလြန္။ gold couch
ခါပု္ေထ၀္.။ (ႀကိ) – ေတာက္သည္၊ ခပ္သည္။ (၀ါးျခစ္ျပားကေလးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္ေခ်ာင္းကေလးႏွင့္ျဖစ္ေသာေတာက္ဖစ္ခတ္ျခင္း)
ခါကံႜင္း။ (ႀကိ) – ေသနတ္ပစ္သည္။ shoot gun
ခါခႜီး။ (ႀကိ) – ေလးပစ္သည္။ shoot bow
ခါေထ၀္.။ (ႀကိ) – ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွားသည္။ struggle
ခါေစံင္ေခါဟ္။ (ႀကိ) – လြဲေခ်ာ္သည္။ shoot overhead
ခါယွိဳ၀္။ (ႀကိ) – ပစ္ထည့္လိုက္သည္။ shoot at; test shooting
ခါထု္ယာ။ (ႀကိ) – မွန္းဆပစ္သည္။ shoot
ခါ၀၀္ေဖါဟ္။ (န) – သစ္ရင္းကတိုး။ a kind of tree

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s