{ခါ့}

ခါ့။ (ႀကိ) – ေျခလွမ္းသည္။ step; pace
ခါ့ကယ္။ (ႀကိ) – မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ားကိုတားဆီးသည္။ protect from bad thing

(ခါ့ကယ္ဆိုသည္မွာ ကရင္တို႔ေရွးဓေလ့ အယူအဆတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ မသာပို႔ေသာအခါ လမ္းတစ္၀က္တြင္ ေခြးေဟာင္ျခင္း၊ က်ီအာျခင္း၊ လူေသေလာင္းကို မီးတင္ရွိဳ႔ေသာအခါ ထင္းမီးေပါက္ကြဲသံျပင္းစြာထြက္ျခင္း၊ လူေသအရိုးမီးေပါက္သံထြက္ျခင္း၊ မသာပို႔ေဆာင္စဥ္လမ္းတစ္၀က္ေတာတိရစာၦန္ေကာင္မ်ား ျဖတ္သန္းေျပးသြားျခင္း၊ (ေတာ၀က္၊ ဂ်ီ၊ ဆတ္ စသည္ျဖတ္ေျပးျခင္း) တို႔ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္ရွိေသာ္ နိမိတ္မေကာင္းဟုအယူအဆရွိၾကသည္။ မေကာင္းေသာနိမိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ထို ‘ခါ့ကယ္’ အလုပ္ကိုျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္း၏အဓိပၸာယ္ ဆိုခဲ့သည့္မေကာင္းေသာနိမိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက လူေသ ၀ိညာဥ္သည္က်န္ရစ္ေသာ အိမ္သားမ်ားထံျပန္လာၿပီး ဒုကၡေပးမည့္ နိမိတ္ျဖစ္သည္ဟု အယူအဆရွိၾကသည္။ ေနာက္ထပ္လူတစ္ေယာက္ေယာက္ ထပ္မံေသဆံုးတတ္သည္ဟု အယူအဆရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူေသ၀ိညာဥ္သည္ ေနာက္လူမ်ားအားဒုကၡမေပးႏိုင္ေအာင္ ထို ‘ခါ့ကယ္’ ကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္တားဆီးႏိုင္သည္ဟု အယူအဆရွိၾကသည္။

ခါ့ထင္းခါ့လင္။ (ႀကိ) – လွမ္းတတ္လွမ္းဆင္းလုပ္သည္။ step on step off
ခါ့ဍိဳ၀္။ (မးခါ့ဍိဳ၀္) (န) – ဟင္းႏုႏြယ္ပင္။ species of amaramth
ခါ့အု္မာ့။ ဍဳဂ္ခါ့အ္ုမာ့။ (ႀကိ) – မယားေပးစားသည္။ get him a wife
ခါ့အု္၀ါ။ ဍဳဂ္ခ့ါအု္၀ါ။ (ႀကိ) – လင္ေပးစားသည္။ get her a husband
ခါ့အု္ခင္း။ (ႀကိ) – ေျခလွမ္းသည္။ step the foot; to march

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s