{ခး}

ခး။ (န၊၀ိ) – ခါးေသာ။ bitter taste
ခး။ (န) – ေမး။ chin
ခးလး။ ခးထာ့လး။ (န) – ေမးေစ့။ tip of chin
ခးဆံင္း။ ခးလးဆံင္း။ (န) – မုတ္ဆိတ္ေမႊး။ beard
ခးစယ္။ (န၊၀ိ) – ခြ်တ္စြတ္တူေသာ။ identical
ခးေဍဟ္ဍဴး။ (န) – ႀကိမ္ဖူး။ cane bud

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s