{ခါင့္}

ခါင့္။ (န) – ဖင္၊ တင္။ buttock; back
ခါင့္ကႜာ။ (န) – ကရြတ္ေခြ။ circular frame made of interwined rattan bamboo
ခါင့္ကြင္.။ (န၊၀ိ) – တင္ပါးအရစ္အရစ္႐ွိေသာ။

(၎မွာတိရိစာၦန္မ်ားတင္ပါးတြင္ အရစ္ရစ္ျဖစ္ေနျခင္းကိုေခၚသည္။သို႔ေသာ္လူမ်ားမွာလည္း ကေလးအရြယ္အထူးသျဖင့္ေမြးကင္းစႏွင့္ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလးမ်ား၏တင္ပါးမ်ားတြင္အညိဳမဲကြက္
မ်ား႐ွိတတ္သည္ကိုစြဲ၍ေခၚတတ္ၾကသည္။တင္ပါးဆံုတြင္အမဲကြက္႐ွိေသာကေလးမ်ားသည္
‘ဖူ႔သူ႔ခႝဳက္ႏွင့္ဖီ့ဏင္းကာရီ’တို႔က၎၏သားစဥ္ေျမးဆက္အဆက္အႏြယ္မ်ား၏အထိမ္းအမွတ္
အျဖစ္မွတ္သားခဲ့ေသာ’ခါင့္ကြင္.’ အမွတ္အသားျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ကယံုၾကည္ၾကသည္။)

ခါင့္ခုင္း။ (န) – ထိုင္စရာေနရာ။ (ေခြးေခ်၊ ကုလားထိုင္စသည္) chair; stool
ခါင့္ခြင္.။ (န) – တင္ပါးဆံု။ buttock
ခါင့္ဍာ။ (န) – ေနာက္က်န္ေရ။ sediment; the bottomost portion
ခါင့္ပး။ (န) – တင္ပါး။ hips
ခါင့္ဖိုင္။ (န) – ဖင္၊ စအိုေပါက္။ anus
ခါင့္႓င္း။ (န) – တင္ပါးမို႔။ buttock
ခါင့္ေသာ၀္။ ခါင့္ေသာဟ္။ (န) – လိပ္ေခါင္း၊ ဖင္အသားနီ။ piles
ခါင့္ဖိုင္ဆံင္း။ (န) – ဖင္ေမႊး။ anal hair
ခါင့္ဆံု.ဖိုင္။ (န) – ဖင္ၾကား။ in between buttocks

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s