{ယွီးယွီး} တာေခါဟ္လ္ုဖး


ပိုးကရင္အဆိုေတာ္ (မ) မွာဆိုရင္ {ယွီးယွီး} ကိုအႀကိဳက္ဆံုးပါ။ 🙂

၁။ အွ္ခို၀္ဏ္ု ၂။ ဆု္အုင္း႓ၚလာခုဂ္၃။ ခ၀့္လယ့္ယု္ဟွး၄။ သာကုဲဆ္ုအဲ၅။ဏီ့ဟွာသာလု္ဖႜဳံး၆။အဲထုက္က်၀့္၇။ မ္ုခႜိဳ၀္ဆ္ုအဲ၈။ ဆ္ုအဲဖႜီဓံင့္လင္ကြဲဟွံင္၉။ ပႜယ္တ၀္မု္အွ္ခို၀္၁၀။ သာကုဲဆ္ုအဲယွင္း၁၁။ ယါင္သီးသာ႓ုဂ္၁၂။ ပု္ဏီ့ဟွာဆ္ုအဲ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s