ေနာ္ေနာ္ – အိပ္မက္ထဲကလူ

This slideshow requires JavaScript.

၁။ ဖက္ထားမယ္ ၂။ တံခါးပိတ္လုိက္ပါဦး၃။ အၿဖည့္ခံ၄။ ဘြဲ႔၅။ ေၿပာင္းလဲမသြားဘူး၆။ အိပ္မက္ထဲကလူ၇။ ေတာ္ၿပီေနာက္၈။ ငါနဲ ့မင္း၉။ ဆက္သြယ္မူဧရိယာၿပင္ပ၁၀။ ပ်ံသန္းၿခင္း၁၁။ ကမ္းနဲ ့ေ၀း၁၂။ ဘယ္သူလဲ

Credit to MMA and Joesteven122

Download Songs Lyrics Here!
naw naw (Eain Met Htal Ka Lu)Lyries
Songs Lyrics – Credit to MinThu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s