ခၚ

ခၚ။ (ႀကိ)  – အေမွာင္၊ ေမွာင္ျခင္း။ darkness
ခၚခၚ။ ႀကိ၊ ၀ိ) – ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲ။ very dark
ခၚတူ။ (ႀကိ) – ပိန္းပိတ္ေအာင္ေမွာင္ေသာ။ pitch – dark
ခၚပါကႜာ။ (ႀကိ၊၀ိ) – အလြန္ေမွာင္ေသာ။ very dark
ခၚလင္သင့္။ (ႀကိ) – ေမွာင္စပ်ိဳးခ်ိန္။ begin to get dark
ခၚလင္မၚမုက္မၚမုက္။ (ႀကိ) – ေန၀င္ရီတေရာ။ sun setting
ခၚလင္ေမာ၀္ယွဳက္ေမာ၀္ယွဳက္။ (ႀကိ) – ဆည္းဆာ။ twillight
ခၚသိုင့္ခၚလာ့။ (ႀကိ) – အလြန္ေမွာင္မဲေသာ။ very dark (sky)
ခၚသိုင့္။ (ႀကိ) – မ်က္ေစ့မူးေ၀ျခင္း။ goddiness, faint

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s