ခါင္.

ခါင္.။ (ႀကိ)  – ခ်ည္ေႏွာင္သည္။ tie around
ခါင္.။ (ႀကိ) – လက္ခ်ည္။ လိပ္ျပာေခၚသည္။ tie thread around the wrist,recall spirit, call to the spirit to return.

(၎လက္ခ်ည္လိပ္ျပာေခၚျခင္းဓေလးကို အမ်ိဳးမ်ိဳးယူဆေျပာဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလိပ္ျပာလြင့္စင္သြားေသာေၾကာင့္ ေနမေကာင္းထိုင္မသာျဖစ္ၿပီး၊ ေနေကာင္းလာေအာင္လိပ္ျပာေခၚရျခင္း လက္ခ်ည္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုယူဆၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေရွးကရင္အယူအဆတစ္ခုမွာ ေနမေကာင္းထိုင္မသာျဖစ္သြားလွ်င္ လိပ္ျပာငယ္သြားၿပီးလြင့္စင္ထြက္သြားတတ္သည္ဟုအယူရွိၾကသည္။အခ်ိဳ႕မွာထိုသို႔မဟုတ္ပဲ
ေရွးလူႀကီးမိဘတို႔က မိမိတို႔သားသမီးေျမးမ်ားအားဆိုဆံုးမရာတြင္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲမွတ္သားႏိုင္ေအာင္ဆိုဆံုးမဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ခ်ည္ျဖဴကို(ပါးစပ္ဆုေတာင္းေပးရင္းလက္တြင္ရစ္ပတ္ခ်ည္ေႏွာင္ေပးရသည္။ အခ်ိဳ႕ကထိုသို႔မကေသးပဲ ကရင္တို႔သည္ ေရွးေရွး ထီ့ေေဆေမယြာဟိုမွာဘက္မွေတာင္ဘက္ဆီသို႔ တျဖည္းျဖည္းသင္းသက္လာၾကေသာအခါ
နယ္သစ္မ်ားသို႔ဆင္းသက္လာျခင္းေၾကာင့္အကြ်မ္းမ၀င္ေသးေသာ ေဒသေတာေတာင္တိရိစၦာန္သတၱ၀ါအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တို႔ဆံုၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတိုင္း မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းမွတ္သားမိႏိုင္ေစရန္၎ျပင္လူႀကီးမိဘမ်ားဆိုဆံုးမေသာစကားကိုမွတ္သား
လြယ္ရန္ ထိုျပင္စိတ္ထားျဖဴစင္မႈရွိေစရန္ရည္၍ လက္တြင္ခ်ည္ျဖဴျဖင္းခ်ည္ေႏွာင္ေပးျခင္းျဖစ္ေလသည္ဟုအဆိုရွိၾကသည္။ လက္ခ်ည္ျခင္းကိုယခုတိုင္ေအာင္မ်ားစြာေသာကရင္အမ်ိဳးသားတို႔က ေနမေကာင္းေသာအခါ၀ါေခြင္လမ်ားတြင္ လက္ခ်ည္ၾကေလသည္။ အမ်ိဳးသားနွင့္ အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ျပဳေသာအခါတြင္လည္း မဂၤလာလက္ခ်ည္ေပးၾကေသးသည္။ ေနမေကာင္း၍လက္ခ်ည္ျခင္းႏွင့္ မဂၤလာလက္ခ်ည္ျခင္းမွာတခါတရံသာျဖစ္သည္။ ၀ါေခါင္ လက္ခ်ည္ျခင္းကားႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ လက္ခ်ည္ပြဲျဖစ္ေလသည္။

ခါင္.စူး႓ႜာခင္း။ (န) – မဂၤလာေဆာင္လက္ခ်ည္ျခင္း။ wedding blessing
ခါင္ၟထုက္။ (ႀကိ၊ ၀ိ) – ခ်ည္ေႏွာင္သည္။ bind, tie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s